สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารราชการ
การยาสูบแห่งประเทศไทย


ติดต่อได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร  

เลขที่ 184  ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ​ 10110

โทรศัพท์  0-2229-1000  โทรสาร 0-2229-1299

E-mail: info_ttm@thaitobacco.or.th หรือ www.thaitobacco.or.th

internal-map_ttm2